previous pauseresume next

معاون فنی

نام و نام خانوادگی:مهران مظاهری

سمت: معاون مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس: ۳۷۹۲۴۰۰۱
پست الکترونیکmazaheri1748@gmail.com
شرح وظایف :

۱ ) ارتقاء سطح کیفی شرایط مناقصه و مزایده انواع واگذاری‌های پشتیبانی، بهداشتی و درمانی در جهت انجام بهینه برون سپاری و بهره‌برداری از سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی

۲) ارتقا کیفی فرآیند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها و نظارت بر اساس چک لیست های تخصصی

۳) کارشناسی مناقصه‌ها، مزایده‌ها و استعلام های واحدهای تابعه و ارایه راهکارهای قانونی  

۴) تهیه و تدوین دفترچه ارزیابی کیفی مناقصات دومرحله ای

۵) شرکت در کمیسیون مناقصات و جلسات و کارگروه های حوزه خدمات پشتیبانی و تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق

۶) نظارت بر تدوین بانك اطلاعات به روز شده از شرایط فني يا اختصاصي واگذاري‌ها

۷) اصلاح و ارتقا نمونه قراردادها و شرايط واگذاري موردنياز واحدهاي تابعه (پشتیبانی، درمانی، عمرانی)

۸) نظارت بر آزادسازی تضامین قراردادها و سپرده شرکت در مناقصه و مزایده برابر قوانین و مقررات مربوطه

۹) بررسي و تأييد قراردادها براساس چك ليست هاي مربوطه

۱۰) ارتقاي مستمر چك ليست ‌هاي نظارتی بررسي قراردادها و برگزاری مناقصات و مزایده ها

۱۱) نظارت بر اجرای فرایند تمدید قراردادها مطابق با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه

۱۲) برنامه ریزی جهت ایجاد بانك اطلاعات از ارايه دهندگان خدمات پشتیبانی، درمانی و عمرانی از مراجع ذيصلاح

۱۳) برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات امور اداری پرسنل خدمات پشتیبانی شامل: امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابجایی بازخرید سنوات خدمت، استعفا، مأموریت‌ها، مرخصی‌ها، صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه با هماهنگی مدیر

۱۴) مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی‌های انجام کار کارکنان

۱۵) کارشناسی و برآورد نیروهای مورد نیاز خدمات پشتیبانی در واحدهای تابعه

۱۶) اجرای فرايند انتخاب و انتصاب و آموزش مسئولين امور عمومی و سایر رشته های مرتبط با خدمات پشتیبانی در واحدهاي تابعه

۱۷) سازماندهی فعالیتهای مربوطه با تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

۱۸) کنترل گزارش‌های حضور و غیاب

۱۹) تأیید و ارسال نامه های اداری برابر اختیارات تفویض شده

۲۰) ارائه گزارشهای توجیهی لازم به مقام مافوق در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت سرپرستی

۲۱) مطالعه، بررسي وا عمال قوانين و مقررات در بخشنامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوطه

۲۲) ارجاع نامه های وارده به سرپرستان و واحدهای تحت سرپرستی و پیگیری تا حصول نتیجه

۲۳) شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبری آن با هماهنگی مقام مافوق

۲۴) برنامه ریزی جهت ارتقا فرآیند خرید بیمه درمان تکیملی کارکنان دانشگاه و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد مربوطه

۲۵) برنامه ریزی و نظارت بر خرید بیمه نامه های مسوولیت مدنی مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه

۲۶) نظارت بر اجرای دستورالعمل های تجمیع خرید امور بیمه‌ای دانشگاه

۲۷)‌طراحی و استقرار نظام آماری مورد نیاز رشته های مرتبط با حوزه خدمات پشتیبانی در واحدهای تابعه

۲۸) ارزیابی و آموزش رابطین امور قراردادها، امور بیمه، نظارت و ارزیابی عملکرد، رؤسای امور عمومی واحدهای تابعه

۲۹) پیش بینی و برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی رسته های خدمات پشتیبانی دانشگاه‌ با هماهنگی واحد آموزش کارکنان

۳۰)تهيه آرشيوكتاب‌هاي مرتبط باقوانين ومقررات واگذاري‌های اموربهداشت درمانی وخدمات پشتیبانی به بخش خصوصی

۳۱) بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها

۳۲) هماهنگی و همکاری در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت مشارکت

۳۳) نظارت بر بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد امور خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

۳۴) برگزاری مستمر کمیته های تخصصی امور خدمات پشتیبانی و استفاده از راهبردهای عملیاتی کمیته ها

۳۵) بازدید مستمر و ارزیابی عملکرد واحدها براساس شاخص ها و چک لیست های نظارتی  

۳۶) تدوین جزوات آموزشی واحدهای تحت سرپرستی در مدیریت خدمات پشتیبانی

۳۷) اجرای فرایند نظام پیشنهادات ستاد مرکزی در مدیریت خدمات پشتیبانی

۳۸) تدوین برنامه عملیاتی تفضیلی سالیانه

۳۹)‌ ارایه طرح، پیشنهاد و تهیه شیوه نامه جهت بهبود امور خدمات و پشتیبانی

۴۰) مشارکت در تنظيم برنامه استراتژيك مديريت خدمات پشتيباني

۴۱)کارشناسی و ارایه راهکار برای منطقی نمودن هزینه های امور خدمات پشتیبانی

۴۲) بررسی و پیشنهاد در خصوص اصلاح فرآیندهای انجام کار در حوزه مدیریت

۴۳) برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر منابع انرژی و هزینه‌های مربوطه

۴۴) شرکت در همايشها، سمينارها و جلسات مختلف مدیریتی حسب نظر مافوق

۴۵) سرعت عمل با دقت نظر، هنگام اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی وپیش بینی نشده

۴۶) نظارت بر امور دبیرخانه در راستای اجرایی نمودن بهینه اتوماسیون اداری  

۴۷) راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان

۴۸)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

 

همکاران حوزه معاونت فنی مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

وحید محمدی

سرپرست کمیسیون مناقصات و اداره‌امور‌قراردادها

۳۷۹۲۴۰۰۳

فرزانه فرهادیه

سرپرست واحد نظارت و ارزیابی عملکرد

۳۷۹۲۳۹۹۲

سارا ندیمی

سرپرست امور اداری

۳۷۹۲۴۰۰۴

معصومه شاهوردی

سرپرست واحد امور بیمه‌ درمان تکمیلی و مسئولیت مدنی و حوادث و‌ مسئول آموزش‌کارکنان

۳۷۹۲۴۰۰۷

طاهره سعیدی‌زاده

سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی

۳۷۹۲۹۷۰۰

مرتضی غلامرضایی

مسوول واحد‌بایگانی‌موضوعی

۳۷۹۲۳۹۹۷