previous pauseresume next

واحد امور اداری

 

نام و نام خانوادگی: سارا ندیمی

سمت: سرپرست واحد امور اداری مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس: ۳۷۹۲۴۰۰۴ 

 

 

مقدمه:

انسان عامل مهمی در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار می‌رود. واحد امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در بر می‌گيرد. تحقيقات امروزی بيانگر اين واقعيت است که رابطه نزديکی بين نحوه مديريت منابع انسانی و امکان نيل به اهداف سازمانی وجود دارد، از اين روست که اين واحد امروزه به منزله يکی از شريان‌های مهم و حياتی هر سازمانی محسوب می‌گردد.نيروي انساني متخصص، با تجربه و كارآمد غني‌ترين و با ارزشمندترين ثروت و دارايي هر سازمان محسوب مي‌شود به نحوي كه محققان و برنامه‌ريزان اقتصادي و اجتماعي، قرن حاضر را قرن مديريت تعالي نيروي انساني و ارتباطات خواندند.توجه به نيروي انساني ماهر و خلاق و استفاده بهينه از نيروي فكر و مهارت‌هاي فردي هر يك از كاركنان ، هر سازمان را در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و تحقق نظام شايسته سالاري سوق مي‌دهد.

 

 

هدف:

واحد امور اداری کوشش می‌نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين هدف‌های سازمانی گام برداشته و مسؤولیت جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در زمینه‌های پرسنلی و اداری کارکنان ، انتخاب و استفاده دقیق از آزمون‌های انتخابی به منظور شناسایی کسانی که توان مشارکت و همکاری را دارند، ارتباطات به منظور اطمینان یافتن از فرآیندهای دو طرفه‌ای که همه افراد را مطلع می‌سازد، ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، استفاده از طرح‌های تشویقی، ایجاد رویه‌های مناسب رسیدگی به شکایت، انجام پرداخت متناسب با عملکرد، جذب و حفظ کارکنان ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید، کارمندیابی، انتخاب و ارتقا و همچنین برنامه‌ریزی در راستای توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مربوط به آموزش آنان را بر عهده دارد.

 

 

شرح وظایف:

۱)برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات امور اداری پرسنل خدمات پشتیبانی شامل: امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابجایی بازخرید سنوات خدمت،ارزشیابی، استعفا، مأموریت‌ها، مرخصی‌ها، صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه با هماهنگی مدیر 

۲)مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی‌های انجام کار کارکنان 

۳)اجرای فرايند انتخاب و انتصاب و آموزش مسئولين امور عمومی و سایر رشته های مرتبط با خدمات پشتیبانی در واحدهاي تابعه 

۴)سازماندهی فعالیتهای مربوطه با تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی 

۵)کنترل گزارش‌های حضور و غیاب کارکنان مدیریت

۶)اجرای فرآیند نقل و انتقال و تمدید ماموریت کارکنان حوزه خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

۷)تهیه، تنظیم و گزارش گیری آمار و اطلاعات حوزه خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

۸)به روزرسانی شاخص های گزارش عملکرد کارکنان و سرپرستان حوزه خدمات پشتیبانی

۹)به روز رسانی بانک آمار و اطلاعات حوزه خدمات پشتیبانی  واحدهای تابعه

۱۰)تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

۱۱)به روزرسانی بسته های آموزشی کارکنان و سرپرستان حوزه خدمات پشتیبانی در واحدهای تابعه

۱۲)بررسی و شناخت نارسایی ها و منابع انسانی حوزه مدیریت و برنامه ریزی در جهت رفع آنها

۱۳)هماهنگی و همکاری در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت مشارکت 

۱۴)تنظیم لیست‌ کارانه، حق لباس، حق فنی، گواهی انجام کار، لیست کشیک و اضافه‌کار پرسنل مدیریت خدمات پشتیبانی

۱۵).تنظیم صورتجلسه شورای سرپرستان مدیریت خدمات پشتیبانی و پیگیری مصوبات

۱۶)انجام امور رفاهی پرسنل مدیریت خدمات پشتیبانی

۱۷)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق

۱۸)هماهنگی تشکیل کمیته‌تشویق پرسنل مدیریت خدمات پشتیبانی و کارکنان برتر در واحدهای تابعه

۱۹)کارشناسی امور پرسنلی کارکنان خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه و رسیدگی به شکایات مربوطه

۲۰)برآورد نیروهای خدمات پشتیبانی و نظارت بر توزیع عادلانه نیرو حوزه خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

۲۱)کارشناسی تخصیص پستهای سازمانی حوزه خدمات پشتیبانی به افراد ذیصلاح

۲۲)راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان 

۲۳)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

  

 

همکاران واحد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

           سمت

شماره تماس

    ۱

نجمه توکل

کارشناس امور اداری

     ۳۷۹۲۴۰۰۴

    ۲

 حجت اله قربانی

 متصدی امور دفتری

     ۳۷۹۲۴۰۰۲

 

 

 

 

 

 

 

مطالب :

        - گزارش عملکرد مدیریت خدمات پشتیبانی - سال ۹۳

        - گزارش عملکرد مدیریت خدمات پشتیبانی- سال ۹۲