منازل سازمانی

 

نام و نام خانوادگی:سعید موسایی

سمت: مسؤول واحد منازل سازمانی مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس: