واحد آموزش کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: معصومه شاهوردی

سمت: مسؤول واحد آموزش کارکنان مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس : ۳۷۹۲۴۰۰۷

ایمیل :  res.devkhadamat@mui.ac.ir

 

شرح وظایف:

۱)شناخت ضرورت ها و نیازهای آموزشی کارکنان با توجه به اهداف و استراتژی های کلان و برنامه های مدیریت منابع انسانی

۲)برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آموزش به منظور تهیه تقویم آموزشی مدیریت

۳)تهیه و بروزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان بر اساس دوره های گذرانده شده و مورد نیاز به منظور حفظ سوابق آموزشی و مرتفع نمودن نیازهای آموزشی

۴)ارزیابی و تعمیم اثربخشی دوره های آموزشی بر اساس شاخص های تعیین شده به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و بهبود فرآیند آموزش

۵)اخذ گواهی تدریس سرپرستان واحدهای تحت سرپرستی مدیریت خدمات پشتیبانی پس از آموزش دانشجویان مدیریت

۶)پیگیری و ارسال مدارک آموزشی مشمولین گواهینامه های نوع دوم و تخصصی همکاران

۷)پیگیری و احتساب ۲۵۰ ساعت آموزشی جهت همکاران مشمول ارتقای رتبه

۸)پیگیری مراحل ارسال دو طرح تحقیقاتی به دانشکده مدیریت

۹)پذیرش کارآموز بر اساس هماهنگی های انجام شده با مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی به منظور ایجاد ارتباط موثر دانشکده مدیریت  و اطلاع رسانی با واحدهای ستادی و محیطی

۱۰)تهیه گزارش های عملکرد آموزشی مدیریت بر اساس فعالیت های انجام شده به منظور ارائه به مقامات مافوق

۱۱)انجام مکاتبات لازم جهت تعیین مزایای آموزشی کارکنان بر اساس آئین نامه های ابلاغی به منظور برخورداری کارکنان از مزایای مربوطه

۱۲)تهیه تقویم آموزشی سالیانه مدیریت بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به منظور بودجه بندی و اجرای دوره های آموزشی

۱۳)هماهنگی لازم با واحدهای مختلف مدیریت بر اساس تقویم آموزشی و برنامه های تدوین شده به منظور اعزام کارکنان به دوره های آموزش مسؤولیت ها، اختیارات، وظایف و دستورالعمل های کاری و جایگاه سازمانی مشخص

۱۴)آموزش مسؤولیت ها ، اختیارات، وظایف، روش ها و دستورالعمل های کاری و جایگاه سازمانی مشخص و سایر مسائل خاص و ویژه مورد نیاز با توجه به نظر مدیریت ارشد یا واحدمربوطه و....

۱۵)تدوین و گردآوری جزوات آموزشی حوزه خدمات پشتیبانی

۱۶)مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

۱۷)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مدیر مافوق