واحد اموال ستاد

 

نام و نام خانوادگی: معصومه برجیان

سمت: حسابدار امین اموال مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۹۹۸

 

 

 

شرح وظایف واحد اموال

 

۱.مسؤولیت حفظ و نگهداری اموال ابوابجمعی

۲.مسؤول حفظ و نگهداری اوراق بهادار

۳.تنظیم حساب و دفاتر اموالی

۴.تحویل و تحول اموال

۵.تنظیم فرمهای اموالی و ارسال به مراجع مربوطه

۶.کنترل اموال موجود در واحد به صورت دوره ای

۷.ارائه پیشنهاد در مورد اموال مستعمل، فرسوده و مازاد که باید از گردش خارج شوند

۸.صدور پروانه خروج جهت اموال و پیگیری برگشت آن

۹.تنظیم صورت جلسه مربوط به انتقال، حوادث، سرقت

۱۰.اجرای سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

همکاران واحد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

                سمت

شماره تماس

   ۱

 احسان سلمانی

 کارشناس امین اموال

    ۳۷۹۲۳۹۸۷