واحد خدمات عمومی

 

نام و نام خانوادگی:علی خرمی

سمت:مسؤول واحد خدمات مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۹۸۵

 
 
 

مقدمه:

نظافت و خدمات عمومی بخشی از وظایف اصلی موسسات  و سازمان هاست. این وظیفه برای گردش کار صحیح موسسات بهداشتی و درمانی نیز ضروری است. وظیفه بخش مذکور این است که برای بیمار و کارکنان، شرایط و مشخصات ایمنی را ایجاد کند به نحوی که با برنامه ریزی علمی شرایط مطلوب برای کنترل پیشگیری از آلودگی در سازمان به وجود آید .

کیفیت کار امور خدمات به منظور کسب موفقیت در ایجاد یک محیط ایمن، دلچسب و کارآمد برای بیماران و کارکنان مسوول واحد خدمات باید دارای حداقل اطلاعات و دانش زیر باشد:

۱-دانش اولیه پیرامون مراقبت های بهداشتی، بهسازی شامل باکتریولوژی شیمی و علوم وابسته که در پیشگیری و کنترل عفونت در بیماری های همه گیر موثرند.

۲-قابلیت برنامه ریزی و اعمال مدیریت و انجام امور خدمات جامع تا برای محیط پزشکی و اداری شرایط مساعدی ایجاد کند.

۳-قابلیت ارزیابی کار کارکنان و قدرت تحلیل مشکلات و تعیین روش های کار و تحلیل هزینه خدمات.

۴-قابلیت تنظیم و ارائه برنامه های آموزشی برای کارکنان امور خدمات.

۵-قابلیت و توان تهیه و تدوین گزارش پیرامون کار خدمات.

۶-دارا بودن صلاحیت برآورد هزینه ها و نظارت بر خرید و هزینه و مصرف در واحد خدمات.

 

 

شرح وظایف:

۱)نظارت بر اجرای خدمات عمومی و امورمربوط بهنگهداری و محوطه سازی ستاد مرکزی و مجموعه انبارهای ارغوانیه و پردیس دانشگاه

۲)بازدید مستمر و روزانه  از کلیه قسمتها، اتاقها، ساختمان ها، محوطه، خیابانها و مراقبت بر امر نظافت وپاکسازی آنها  براساس چک لیست و شاخص های نظارتی

۳)نظارت بر جمع آوری زباله هاو ضایعات و انتقال آنها به محل های تعیین شده

۴)برآورد و تأمین وسایل کار و مواد مصرفی موردنیاز کادر خدماتی و پرسنل تحت سرپرستی جهت ارائه خدمات

۵)تحویل تجهیزات آبدارخانه و کنترل و مدیریت در آماده سازی آن جهت تدارک پذیرایی کارکنان

۶)پیگیری و کنترل در آماده سازی دستگاه های نظافتی و انجام سرویس های موردنیاز آنها

۷)ایجاد روحیه مشارکت وهمکاری در پرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزشهای لازم به آنها در خصوص رعایت اصول ادب و نزاکت در برخورد با دیگران

۸)همکاری و نظارت بهینه در اجرای عملیات سمپاشی به صورت مداوم و فصلی

۹)پیش بینی های لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و همکاری درتهیه دستورالعمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش سوزی برای آگاهی پرسنل خدمات عمومی در مواقع اضطراری

۱۰)نظارت بر نقل‌ و ‌انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیر منقول واحدهای ستادی

۱۱)نظارت بر شستشو و ضد عفونی نمودن تی ها پس ازنظافت درآفتاب یا با استفاده از دستگاه های مکانیزه

۱۲)تهیه و نظارت بر استفاده از لباس کار،چکمه و دستکش هنگام نظافت سرویس های بهداشتی  و رعایت موارد بهداشت شخصی توسط پرسنل خدمات عمومی

۱۳)تنظیم ساعات کار پرسنل خدمات عمومی، تعیین محل خدمت آنها با هماهنگی مسئولین ذیربط و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آنها

۱۴)کنترل وضعیت پرسنل خدمات عمومی از لحاظ داشتن گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن توانایی جسمی و کارت سلامت

۱۵)همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها، اعیاد، مراسم، ، جلسات و نشست ها و ...  و نظارت بر  آماده نمودن امکانات مورد نیاز

۱۶)نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد ستاد مرکزی در امر حمل زباله و ضایعات ناشی از عملیات ساختمانی و فضای سبز

۱۷)رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای سایر کارکنان خدمات عمومی درمحیط کار

۱۸)تدوین جزوات آموزشی جهت پرسنل خدمات عمومی

۱۹)مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

۲۰)بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در امور خدمات عمومی

۲۱)اجرای فرآیند انتخاب،‌ انتصاب و آموزش مسؤولین خدمات واحدهای تابعه دانشگاه 

۲۲)اصلاح و ارتقاء فرآیند کار در واحد خدمات

۲۳)استفاده از بازخوردهای اطلاعاتی به سیستم، جهت اصلاح و بهبود روش ها و رویه ها

۲۴)کاهش هزینه های مصرفی مواد شوینده و لوازم و تجهیزات نظافت از طریق برآورد متمرکز نیازها و صدور درخواست خرید

۲۵)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و  استفاده از راهبردهای جلسه با هماهنگی مقام مافوق

۲۶)منطقی سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی واحدهای تابعهو بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه دانشگاه 

۲۷)مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان خدمات عمومی

۲۸)برنامه ریزی تأمین فضا، تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز مدیریت خدمات پشتیبانی 

۲۹)مدیریت توزیع نیروهای خدمات عمومی مازاد بین واحدهای متقاضی 

۳۰)مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی و مدیریت امور رفاهی دانشگاه جهت میهمانان 

۳۱)ارائه گزارشهای توجیهی لازم  به مقام مافوق در خصوص وظایف مربوط به واحدهای زیر مجموعه   

۳۲)سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی وپیش بینی نشده

۳۳)بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها

۳۴)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق