واحد کمیسیون مناقصات

 

نام و نام خانوادگی:وحید محمدی

سمت:سرپرست واحد کمیسیون مناقصات مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس : ۳۷۹۲۴۰۰۳

 ایمیل vahidvmd@yahoo.com

 

 

مقدمه:

در راستای  بحث اصلاحات نظام سلامت،موضوع تمركز زدايي بعنوان يكي از اصلي ترين استراتژي هاي كاربردي در نظام فوق تلقي مي شود .در حال حاضر نظام سلامت در بسياري از كشورهاي دنيا به دليل پائين بودن سطح شاخص عدالت و استفاده نامناسب از منابع ، پاسخگوئي ناكافي به مردم ، فقدان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و دهها دليل ديگر ناكارآمد و ناكار جلوه مي كند .بر همین اساس نظام سلامت كشور در طی سالهای گذشته اقدام به تغييرات جدي در بعدسازمان دهي  و ساختار منابع مالي در  برنامه هاي سلامت نموده است.

مبني بر اين تفكر تئوريك ، سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي وافزايش رقابت پذیری و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد از طرف مقام معظم رهبري لازم الاجرا گردیده است و دولت محترم جهوري اسلامي ايران نیز در چارچوب قوانين مصوب برنامه پنجم توسعه كشور ماده ۱۳۶ موضوع واگذاري واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به بخش غيردولتي را تصويب و نهایتا آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری در این زمینه تدوین که در حال اجرا می باشد.

مهم ترین اهداف سياست فوق ايجاد سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري بخشی از فعالیتهای سازمانهای دولتی به بخش خصوصی است ، پیرو همین امر عملکرد دفتر کمیسیون مناقصات هر سازمان می تواند  نقش بسزايي در این زمینه ایفا نماید.

  

 

هدف کلی:

ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیند خصوصی سازی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

اهدف فرعی:

۱-فرهنگ سازی، آموزش و تقویت کارشناسان و مدیران واحد های تابعه

۲- ارتقای سطح کمی و کیفی مناقصات و مزایده های دانشگاه

۳-ارتقای سطح کمی و کیفی فرآیند عقد قرارداد در دانشگاه

۴- ارتقای فرآیند ارزیابی و پایش خصوصی سازی در دانشگاه

 

 

شرح وظایف:

۱)برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص آموزش و افزایش سطح علمی کارشناسان واحد های تابعه

۲)بررسی و ایجاد راهکارهای مناسب جهت افزایش تعداد متقاضیان شرکت در مناقصات و مزایده های دانشگاه

۳)برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری منظم جلسات مناقصات و مزایده های دانشگاه

۴)برنامه ریزی جهت تحقق عدالت و تسریع در فرآیند برگزاری مناقصات

۵)تدوین شرایط مناقصات و استعلام های مورد نیاز واحد های تابعه

۶)نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان واحدهای تابعه بصورت مستمر

۷)آزادسازی سپرده های حسن و تعهد انجام کار قراردادهای خاتمه یافته

۸) فراهم نمودن فرصت های یکسان برای دسترسی کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصات و مزایده ها

 
 

 

 

 همکاران واحد:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

                 سمت

شماره تماس

   ۱

افروزه رفیعی

کارشناس کمیسیون مناقصات

   ۳۷۹۲۴۰۰۵

   ۲

سید هادی حسینی

 کارشناس کمیسیون مناقصات 

    ۳۷۹۲۴۰۰۸

   ۳

کریمی 

 کارشناس کمیسیون مناقصات 

   ۳۷۹۲۴۰۰۸