آگهی استعلام، مناقصه و مزایده و فروش اموال مازاد، مستعمل و اسقاط